Dokumenty a formuláre

1. Všeobecné obchodné podmienky

Zoznámte sa s Vašimi právami, ale aj povinnosťami
Všeobecné obchodné podmienky portálu www.pclc.sk
      I. Všeobecné ustanovenia:
 1. Prevádzkovateľ internetovej stránky (e-shopu): HQ Computers – Ladislav Verner, Dr. Clementisa 376/2, 979 01 Rimavská Sobota
 2. Predávajúci: HQ Computers – Ladislav Verner, Dr. Clementisa 376/2, 979 01 Rimavská Sobota
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope: HQ Computers – Ladislav Verner, ul. Železničná 187/18, 984 01 Lučenec
 4. Fakturačné údaje:
  IČO: 44580975   DIČ: 1031962822   DIČ DPH: SK1031962822
 5. Bankové spojenie:
  Raiffeisen Bank
  č. účtu: 8019162620/1100
  IBAN: SK41 1100 0000 0080 1916 2620
  SWIFT: TATRSKBX
 6. Registrácia firmy:
  Obvodný úrad v Rimavskej Sobote č. živnostenského registra 650-13552
 7. Telefonický kontakt:
  Mobil: +421 918 582 377       Mobil: +421 911 166 965
 8. Email:
  Predaj a obchod: eshop@pc.lc.sk
 9. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
  Odbor výkonu dozoru
  č.: 048/412 49 69            048/415 18 71
  fax. č: 048/4124 693
  web: http://www.soi.sk

Spoločnosť HQ Computers - Ladislav Verner vydáva tieto obchodné podmienky za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi HQ Computers - Ladislav Verner ako Poskytovateľ a/alebo Predávajúcim a právnickými alebo fyzickými osobami ako Objednávateľmi a/alebo Kupujúcimi. Všetky vzťahy medzi Predávajúcim, Poskytovateľom, Kupujúcim a/alebo Objednávateľom, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a to: príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade obchodných spoločností, a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení v prípade spotrebiteľov.

      II. Definície pojmov
 1. "Predávajúci" HQ Computers - Ladislav Verner, so sídlom Clementisa 376/2, 979 01 Rimavská Sobota a „Poskytovateľ“ HQ Computers – Ladislav Verner, ul. Železničná 187/18, 984 01 Lučenec, ktorý zabezpečuje prevádzku webovej stránky https://www.pclc.sk/ a zabezpečuje poskytovanie služieb a predaj tovaru za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach.
 2. "Kupujúci" a „Objednávateľ“ je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná prostredníctvom stránky www.eshop.hqcomp.sk akúkoľvek službu, alebo tovar, nachádzajúci sa na Stránke. Objednaním sa rozumie kliknutie na tlačidlo „Objednať“ nachádzajúce sa pri predmetnom tovare alebo službe.
 3. "Stránka" je web stránka, ktorú prevádzkuje Predávajúci za účelom predaja tovaru, alebo poskytnutia služby – www.eshop.hqcomp.sk
 4. "Tovar" je akýkoľvek tovar ponúkaný na Stránke.
 5. “Služba“ je akákoľvek služba ponúkaná na Stránke. Aktuálne informácie o poskytovaných Službách a ich rozsahu sú uvedené na www.eshop.hqcomp.sk.
 6. "Cena" je cena za Tovar alebo Služby, ktorá je uvedená platnom cenníku. Cenu hradí Kupujúci a/alebo Objednávateľ. K cene celkovej objednávky bude pripočítané poštovné, ktoré sa odvíja od celkovej hodnoty objednávky a spôsobu dopravy.
 7. „Objednávka“ je vybratie konkrétneho Tovaru alebo Služby zo Stránky a jeho záväzné objednanie. Objednávku je možné uskutočniť prostredníctvom web stránky www.eshop.hqcomp.sk, prostredníctvom objednávkového formulára, e-mailom alebo telefonicky.
 8. „Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá objednáva tovar alebo službu výlučne pre svoje potreby.

„Zmluva“ akákoľvek dohoda uzatvorená na základe ponuky a akceptácie na diaľku, iná písomná dohoda, resp. akákoľvek rámcová písomná zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. V prípade ak je uvedené v zmluve uvedené niečo iné ako v týchto Obchodných podmienkach alebo v Cenníku, prednosť majú podmienky uvedené v Zmluve

III. Všeobecné upozornenia

Kupujúci/Objednávateľ odoslaním Objednávky prejavuje svoj súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

 1. Predávajúci/Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť tieto Obchodné podmienky.
 2. Objednaním Tovaru alebo Služby Kupujúci a/alebo Objednávateľ súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a prehlasuje, že sa s nimi oboznámil.
 3. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci/Poskytovateľ je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je uvedená pri ponúkaných produktoch.
IV. Vznik a predmet zmluvného vzťahu
 1. K vzniku zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo Poskytovateľom a Objednávateľom a k uzavretiu Zmluvy dochádza elektronicky - na diaľku - odoslaním objednávky Kupujúcim/Objednávateľom a jej prijatím Predávajúcim/Poskytovateľom prostredníctvom dodania Tovaru alebo poskytnutia Služby.
 2. V prípade ak existuje písomná rámcová zmluva alebo iná zmluva, zmluvný vzťah vzniká podpisom tejto rámcovej zmluvy a riadi sa týmito Obchodnými podmienkami a uzatvorenou Zmluvou.
 3. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste Službu a  záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie Služby Cenu a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v týchto Obchodných podmienkach a/alebo v  Zmluve. V prípade kúpy Tovaru je predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar a  záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu Cenu a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v týchto Obchodných podmienkach a/alebo v  Zmluve.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby, z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu.
 5. Objednávateľ je oprávnený zrušiť objednávku až do začatie poskytovania Služby. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku až do času dodania Tovaru.
 6. Objednávateľ a Kupujúci zodpovedá za správnosť všetkých údajov poskytnutých Poskytovateľovi a/alebo Predávajúcemu a za ich aktuálnosť.
 7. Kupujúci a/alebo Objednávateľ sa môže registrovať na stránke pclc.sk pred objednaním Tovaru a/alebo Služby, alebo objednať Tovar a/alebo Službu bez registrácie. Kupujúci je povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky požadované údaje a informácie.

Kupujúci a/alebo Objednávateľ si objedná výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho.

V. Povinné údaje na objednávke:

      Fyzické osoby                                      Právnické osoby
      Meno, Priezvisko                               Obchodné meno
      Adresa                                                  Sídlo spoločnosti
      Telefónny kontakt                             Telefónny kontakt
      Email                                                     Email
                                                                      IČO, DIČ  
                                                                      Zodpovedná osoba

     VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

     Základné práva a povinnosti predávajúceho:

 1. Predávajúci má povinnosť dodať tovar/službu na základe akceptovanej objednávky kupujúcemu, v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 2. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
 3. Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad v slovenskom jazyku.
 4. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

      Základné práva a povinnosti kupujúceho:

 1. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.
 2. kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 3. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

VII. Cena tovaru a dodanie tovaru
 1. Cena ponúkaného tovaru je uvedená vrátane všetkých daní v mene EUR. Predávajúci je platcom DPH. Cena ponúkaného tovaru neobsahuje náklady na dopravu od Predávajúceho ku Kupujúcemu, náklady na dopravu sa riadia článkom VII. Spôsobom odoslania tovaru týchto obchodných podmienok.
 2. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie doručenie tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Na základe kúpnej zmluvy vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad – faktúru.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.
      VIII. Spôsob odoslania tovaru
 1. Kupujúci má možnosť zvoliť si nasledovné spôsoby dodania:
  a) Kuriérska služba
  b) Osobný odber na prevádzke Predávajúceho
  c) Packeta – vyzdvihnutie na výdajnom mieste

  Ceny za uvedené spôsoby sú uvedené v dokumente Dodanie tovaru

     IX. Spôsob platby za tovar
 1. Spôsob platby uvedie Kupujúci v objednávke.
 2. Kupujúci má možnosť zaplatiť Predávajúcim v mene EUR jedným z nižšie uvedených spôsobov:
  a) Hotovosť – platba na prevádzke Predávajúceho
  b) Platba kartou – platobný terminál na prevádzke
  c) Dobierka – Kupujúci zaplatí až pri doručení Kuriérom alebo pri osobnom odbere v mieste prevádzky Predávajúceho alebo na výdajnom mieste Packeta
  d) Bankovým prevodom – na č. účtu: 8019162620/1100 IBAN: SK4111000000008019162620
  e) BESTERON – Platobná brána
  X. Zánik Zmluvy a Odstúpenie od Zmluvy
 1. Zmluva zaniká odstúpením z dôvodov uvedených v zákone, v Zmluve alebo v Obchodných podmienkach.
 2. Zmluva zaniká splnením, odstúpením, alebo dohodou zmluvných strán, ktorá obsahuje aj dohodu o vyrovnaní vzájomných nárokov.
 3. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov možnosť odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Uvedené neplatí pre Kupujúcich podnikateľov na ktorých sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy (formulár na odstúpenie od zmluvy), bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k Predávajúcemu vystupuje ako Spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 6. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.
 7. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi Cenu, ktorú od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Cenu nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar v celom rozsahu.
 8. Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  XI. Alternatívne riešenie sporov
 1. Alternatívne riešenie sporov sa týka sporov s hodnotou nad 20 EUR a možno ho využiť len pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo týkajúceho sa spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania  alebo povolania. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu,  maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.
 2. Predávajúci má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany Predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: info@hqcomp.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde na – Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov spotrebiteľa. Spory môže Kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy RSO –https://ec.europa.eu.
  Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri ich nesplnení môže SOI návrh odmietnuť:
 4. spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;
 5. spotrebiteľ musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
 6. vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20 EUR;
 7. subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
 8. subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
 9. alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.
  XII. Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. Súčasťou zmluvy sú aj Obchodné podmienky v znení platnom k dátumu uzatvorenia Zmluvy.
 2. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v týchto Obchodných podmienkach riadia sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v prípade Spotrebiteľov, alebo Obchodného zákonníka v prípade podnikateľov.
 3. V prípade vzniku sporov medzi stranami zo zmluvného vzťahu je na ich riešenie príslušný súd Slovenskej republiky.
 4. Písomnosti zaslané Predávajúcim/Poskytovateľom Kupujúcemu/Objednávateľovi sa doručujú hlavne e-mailom. Písomnosť sa považuje za doručenú odoslaním na e-mail a to bez ohľadu na skutočnosť či sa o nej Kupujúci/Objednávateľ dozvedel.
 5. Kupujúci/Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 6. Predávajúci je oprávnený meniť tieto obchodné podmienky kedykoľvek, pričom zmena je účinná odo dňa uverejnenia zmenených Obchodných podmienok na webovej stránke Predávajúceho/Poskytovateľa.
  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2023 

2. Objednávky a doprava​

Poplatky za dodanie tovaru, dopravné a balné
Poplatky za dodanie tovaru, dopravné a balné
I. Doručenie tovaru

Tovar doručujeme kuriérskou službou na uvedenú dodaciu adresu v objednávke, alebo si môžete tovar prevziať osobne na výdajnom mieste (v predajni) na ul. Železničná 187/18, 984 01 Lučenec alebo po dohode aj v sídle firmy HQ Computers - Ladislav Verner, Dr. Clementisa 376/2, 979 01 Rimavská Sobota.

1. Osobný odber
predajňa Lučenec - 2,50€
Prevádzková doba:
Pondelok:09:00 - 17:00h
Utorok: 09:00 - 17:00h
Streda: 09:00 - 17:00h
Štvrtok: 09:00 - 17:00h
Piatok: 09:00 - 17:00h
sídlo firmy Rimavská Sobota ( po dohode )
2. Kuriérskou službou  v celej SR
Tento spôsob dopravy je finančne i časovo najefektívnejší a Vy máte istotu, že objednaný tovar sa k Vám dostane rýchlo a bezpečne. Kuriér sa  spojí s Vami telefonicky na čísle uvedenom  v objednávke  a dohodne si najvhodnejší termín dodania tovaru.
a) Kuriér - 6,50 € 
Bežný čas doručenia je 24 - 48 hodín v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.
b) Kuriér - Nadrozmerná zásielka - 9,80 €
V prípade niektorých skupín produktov (napr. tovar nad 25 kg a tovar väčších rozmerov) si vyhradzujeme právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, prípadne spôsob vyzdvihnutia zásielky. Doručenie tovaru a cena je zobrazená pri vytvorení objednávky, alebo Vás budeme pred objednaním tovaru telefonicky informovať).

 • Maximálna váha 5 - 10 kg
 • Maximálna dĺžka jednej strany 120 cm
 • Súčet dĺžky, šírky a výšky zásielky nesmie presiahnuť 150 cm. (výška, šírka, hĺbka)

3. Packeta
najširšia sieť výdajných miest na Slovensku. Packeta je rýchle a pohodlné vyzdvihovanie zásielok bez čakania. Umožňuje to široká sieť výdajných miest. 
Balík do 5kg - 2,50€ 
Balík do 10kg - 4,50€
Poplatok za dobierku - 2,50€

4. Doprava zadarmo
dopravu zadarmo máte pri nákupe tovaru nad 150,00€ s DPH

II. Podmienky pre dodanie

v uvedených termínoch sú overenie objednávky, voľné skladové zásoby objednaného tovaru v objednanom množstve na elektronickej objednávke prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, bude pri potvrdení objednávky oznámený najbližší možný termín dodania alebo navrhneme vhodnú alternatívu. Tovar bude expedovaný po pripísaní platby na náš účet. Objednaný tovar je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru.
Upozornenie!
Tovar sa nedoručuje počas víkendov a štátnych sviatkov, tovar Vám bude dodaný najskôr nasledujúci pracovný deň!
* Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby protokol o škode a tovar nepreberajte. Informujte nás o poškodenom a neprevzatom tovare!
Telefonicky: 0911 166 965
emailom: eshop@pclc.sk

Sledovanie stavu objednávky

Pre sledovanie vašej objednávky zadajte jej číslo do poľa nižšie a kliknite na tlačidlo „Sledovať“. Číslo objednávky nájdete v e-maile, ktorý vám bol doručený po objednaní.

3. Vrátenie a výmena tovaru​

Ako postupovať pri vrátení alebo výmene
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku
I. Poučenie o odstúpení od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenie dôvodu do 30 dní.
Lehota na odstúpenie uplynie po 30 dňoch odo dňa doručenia posledného dielca / tovaru k Vám alebo Vami určenej tretej osobe. Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to pomocou tohto formulára Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo ktorý ste obdŕžali spolu s tovarom, alebo e-mailom. Informovať nás môžete prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:
Sídlo firmy: HQ Computers - Ladislav Verner, Dr. Clementisa 376/2, 979 01 Rimavská Sobota,
Prevádzka: HQ Computers - Ladislav Verner, Ul. Železničná 187/18, 984 01 Lučenec
tel.: +421(0)918582377, +421(0)911166965
e-mail: eshop@pclc.sk
web stránka: https://pclc.sk
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy

II. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy a doručení kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní spôsobom, aký ste si vybrali pri odstúpení od zmluvy. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

III. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy *

Tovar, od ktorého chcete odstúpiť zašlite späť alebo ho prineste  na adresu: HQ Computers – Ladislav Verner, Železničná 187/18, 984 01 Lučenec, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy ako kupujúci.
Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj:
zvukových záznamov,
obrazových záznamov,
zvukovoobrazových záznamov,
kníh predávaných v ochrannom obale,
počítačového softvéru predávaného v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil alebo mu bol elektronickým spôsobom sprístupnený.

IV. Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

***Bližšie informácie o spôsobe vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy a zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare sú uvedené v  Obchodných podmienkach  bod X. Odstúpenie od zmluvy.

Formulár na stiahnutie

Stiahnite si formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vyplňte požadované údaje. Údaje vyplňte presne a pravdivo, aby ste urýchlili proces vybavovania vašej požiadavky,

4. Reklamácie a reklamačný poriadok​

Ako postupovať pri reklamácii
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na portáli  - www.pclc.sk
I. Všeobecné podmienky reklamácie
 1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 2. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 4. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný vo formulári na uplatnenie reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv - servisné stredisko
II. Zodpovednosť za vady predaného tovaru
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
 2. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
 3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 4. Predávajúci výslovne vyhlasuje, že nezodpovedá za stratu programov a dát pri oprave či výmene tovaru, v ktorom sa tieto programy alebo dáta nachádzajú. Zálohujte si dáta pred reklamáciou! Za stratu dát v zariadení nenesieme zodpovednosť !
III. Spôsob vybavenia reklamácie
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
 8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.
 10. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 11. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy.
  V prípade, že sa zákazník informuje na spôsob vybavenia reklamácie:
  a) pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je predávajúci oprávnený informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie; v prípade, ak tovar bol odoslaný autorizovanému servisu, informuje sa na spôsob vybavenia reklamácie v tomto servise;
  b) po uplynutí 30 dňovej lehoty, je predávajúci povinný informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie aj dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas; v prípade, ak tovar bol odoslaný autorizovanému servisu, informuje sa na dôvod zdržania vybavenia reklamácie v tomto servise; ak s tým zákazník súhlasí, môže komunikovať s autorizovaným servisom napriamo.
 12. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Ako doplnkové oznámenie k písomnému dokladu môže predávajúci zaslať zákazníkovi SMS správu obsahujúcu informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní, prípadne e-mailom, ak ho má k dispozícii.
IV. Osobitné podmienky reklamácie počítačov

1. Pri reklamovaní počítača je okrem splnenia podmienok uvedených v Reklamačnom poriadku potrebné, aby kupujúci čestne vyhlásil, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a v počítači nie je nainštalovaný nelegálny softvér, v opačnom prípade nie je predávajúci povinný prijatú reklamáciu uznať.
2.Ak predávajúci alebo servisné stredisko zistí, že reklamovaný počítač obsahuje nelegálny softvér, nie je povinná prijatú reklamáciu uznať. Predávajúci alebo servisné stredisko v takomto prípade nezodpovedá za škodu.

V. Pozáručné opravy

Predávajúci (HQ Computers – Ladislav Verner) je oprávnený sprostredkovať zákazníkom pozáručné opravy prostredníctvom dohodnutých partnerov, a to v lehotách, spôsobom a v cenách určených týmto partnerom. Po obdržaní týchto informácií od partnera. informujeme zákazníka bez zbytočného odkladu.

VI. Alternatívne riešenie sporu (ASR)

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Formulár na stiahnutie

Stiahnite si náš reklamačný formulár a vyplňte požadované údaje. Údaje vyplňte presne a pravdivo, aby ste urýchlili proces vybavovania vašej požiadavky,

5. Ochrana osobných údajov (GDPR)​

Aké osobné údaje zbierame a prečo

6.Súbory cookie​

Aké súbory cookie používame na našej stránke
I. ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť HQ Computers  používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“). Jednotlivé stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok prevádzkovaných vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.

II. ČO SÚ COOKIES?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

III. AKO MÔŽETE NASTAVENIA COOKIES ZMENIŤ?

Cookies, ktoré sa na webových stránkach HQ Computers používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v nápovede každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte, vypnutie niektorých cookies môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

IV. POUŽÍVANIE COOKIES

Väčšina obsahu týchto webstránok slúži najmä informačné účely a vo všeobecnosti nezhromažďujeme, ani nespracúvame v súvislosti s ich užívaním a prehliadaním žiadne osobné údaje, ktoré by Vás priamo či nepriamo identifikovali (ako Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a pod.), a to automaticky ani iným spôsobom. V niektorých prípadoch však dochádza z našej strany k zhromažďovaniu a spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to:

 • v prípade, keď nám ich sami poskytnete v súvislosti s užívaním týchto webstránok (napr. kontaktný formulár, vyžiadanie cenovej ponuky, registrácia za účelom nákupu našich tovarov, alebo informácie ponuky služieb a pod.),
 • náš webserver zhromažďuje údaje ako Vaša IP adresa, údaj o webstránke, ktorá Vás odkázala na našu webstránku, údaj o obsahu, ktorý si na našej webstránke prehliadate, údaj o prehliadači, ktorý používate a jeho nastaveniach, údaj o Vašom operačnom systéme ako aj údaj o trvaní Vašej návštevy, údaj o type zariadenia a modeli Vášho zariadenia, systémovom jazyku, operačnom systéme zariadenia (napríklad Android alebo iOS), názve mobilného operátora, údaj o mobilných prehliadačoch nainštalovaných v zariadení (napríklad Chrome alebo Safari), údaj o histórii aplikácií a o spustení a inštalácii aplikácií v zariadení, údaje o sťahovaní a inštaláciách mobilných aplikácií a všetky informácie týkajúce sa udalostí v aplikácii (napríklad nákupy v aplikácii),
 • údaj o vašej všeobecnej polohe (napríklad mesto a krajina), napríklad s použitím Vašej IP adresy, keďže ide o informáciu, ktorá je bežnou súčasťou prevádzky internetu a nie je z nej zrejmé, kde je vaše zariadenie presne umiestnené.
 • keď si zobrazíte obsah našich webových stránok, automaticky zhromažďujeme a uchovávame určité informácie v denníkoch serverov (tzv. logy), napríklad údaje o tom, ktoré aplikácie, alebo stránky ste navštívili, údaje o Vašich vyhľadávaniach, údaje o časovom pásme, údaje o type sieťového pripojenia (WiFi, mobilné pripojenie), údaje o súboroch cookie.
V. PREČO POUŽÍVAME COOKIES?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach PCLC môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame závisí od typu súborov cookie. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookie

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookie

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a p. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 • Funkčné súbory cookie

Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a p., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

 • Reklamné súbory cookie

Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a  efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

 • Súbory cookie tretích strán

Naše webstránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerov, na stránky sociálnych sietí a spriaznených spoločností. Ak použijete odkaz na niektorú z týchto webových stránok, vezmite na vedomie, že tieto webové stránky sú oddelené od našich webstránok a vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, vyhlásenia o ochrane Preto môžu byť počas používania webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti HQ Computers. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť HQ Computers  nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.